Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 33 προσλήψεις- εξπρές στον Δήμο Πειραιά

Σπεύσατε! 33 προσλήψεις- εξπρές στον Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τελευταία ημέρα αύριο για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του Δήμου Πειραιά που αφορά στην πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: 19 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, 6 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, 5 ΔΕ Μάγειρες και 3 ΥΕ Καθαριστές.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Βορρεάκου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2022566, & 250)