Αρχική Παιδεία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 διοργανώνει τον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας 18 μηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική του Ύπνου».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής των ΤΕΙ που έχουν ενδιαφέρον στην «Ιατρική του Ύπνου».

Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100 τηλ.: 25510-30911

Επικοινωνία για πληροφορίες Γραμματεία Π.Μ.Σ: Τηλ: 25513-52096 E-mail: nchlorop@alex.duth.gr

-Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2017-2018
-Αίτηση ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2017-2018