Αρχική Παιδεία Νέο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Νέο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

1)   Δημόσια Υγεία – Επιδημιολογία

2)   Δημόσια Υγεία – Λοιμώδη Νοσήματα

(β)     Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.


Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας, ικανών να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, είτε ως γιατροί δημόσιας υγείας, είτε ως στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του τομέα της υγείας.

Παράλληλος σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ στόχο έχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στελεχών δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Καλύπτει δε, μια σημαντική αλλά και ιδιαίτερη πτυχή της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της Προαγωγής Υγείας και του Συστήματος Υγείας.

Για την περίοδο 2003-2008 το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με την χρήση μεθοδολογιών, εργαλείων και αρχών από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Απώτερος στόχος η δημιουργία ηγετών που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη διοίκηση, τη διδασκαλία και την έρευνα των υπηρεσιών υγείας σε πολλαπλούς χώρους και πεδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Δεκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας,
β) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων,
γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και
δ) κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, πριν την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2017). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’ όσον λάβουν έγκαιρα το πτυχίο τους.

Δίδακτρα: Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000€, για το σύνολο του Προγράμματος.

Υποτροφίες: Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής καταβολής διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια. Ο αριθμός των υποτρόφων, η διαδικασία επιλογής τους καθώς και η λεπτομερής περιγραφή των κριτηρίων επιλογής θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Φορέων.

Η επιλογή των φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-18 γίνεται με βάση πληροφορία και τεκμηρίωση από τις ακόλουθες πηγές:

 • Επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, επίδοση στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές κλπ)
 • Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηρίοτητα
 • Συστατικές επιστολές
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου
 • Προσωπική συνέντευξη

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψηφίου, αλλά και να αποτυπώσει τις προσδοκίες, την προοπτική και τις ακαδημαϊκές αξίες του υποψηφίου.

Υποβολή δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής – Έντυπο 1

Τελειόφοιτοι:
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Πτυχιούχοι:
2.1 Αντίγραφο Πτυχίου (για τα πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του πτυχίου) και
2.2 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου

4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιστημονική δημοσίευση στην Αγγλική)

5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Πρόγραμμα

6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

 

Τονίζεται ότι τα μαθήματα:

 • είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)
 • είναι διάρκειας 12-15 ώρες την εβδομάδα (2 τρίωρα το πρωί και 2 ή 3 τρίωρα το απόγευμα)

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20)  φοιτητές, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Xρονοδιάγραμμα:


 • Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017: Λήξη υποβολής αιτήσεων
 • Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017: Συνέντευξη
 • Σεπτέμβριος 2017: Εγγραφές
 • Οκτώβριος 2017: Έναρξη μαθημάτων

 Διευκρινήσεις / Παρατηρήσεις

→ Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών  MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr, σε ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του υποψηφίου.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615, 4614, 4868)