Αρχική Παιδεία Μεταπτυχιακό στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Μεταπτυχιακό στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Αιτήσεις και δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (MSc in Applied Statistics).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (η αίτηση σε αρχείο μορφής  docx  και σε  pdf).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (εφ’ όσον είναι ήδη πτυχιούχοι).
  4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (η συστατική σε αρχείο μορφής  pdf).
  7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  9. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 07 Ιουλίου 2018 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (2 – 9) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνέντευξης του υποψηφίου.

Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ. – Προκήρυξη