Αρχική Ελλάδα Κολλάνε στην γραφειοκρατία των φορέων οι μετατάξεις

Κολλάνε στην γραφειοκρατία των φορέων οι μετατάξεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης» .

Αυτό είναι το εδάφιο από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στους φορείς να καθυστερήσουν ηθελημένα τις μετατάξεις υπαλλήλων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αξιολογηθούν οι υποψήφιοι.

Βέβαια υπάρχει η δικλείδα ασφαλείας προκειμένου να λύσει την κωλυσιεργία των φορέων, καθώς στο μέχρι σήμερα πλαίσιο ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης αρνηθεί να απαντήσει, τότε τεκμαίρεται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται.