Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 200 νέες προσλήψεις στο ΤΑΠΑ

Αιτήσεις για 200 νέες προσλήψεις στο ΤΑΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/1033/22-01-2019, Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016, καθώς και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019, συνολικού αριθμού διακοσίων (200) ατόμων:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και θα εργαστούν για οκτώ μήνες στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στα σημεία πώλησης (52 πωλητήρια) σε όλη τη χώρα.

Οι βασικές ειδικότητες της προκήρυξης αφορούν ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 έως τις 6 Σεπτεμβρίου και να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, τ.κ. 10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.