Αρχική Εποχικοί 13 προσλήψεις στο ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου

13 προσλήψεις στο ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη 13 θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωροµίσθιας προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο ∆ήµο Βόλου «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την περίοδο 2017 – 2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 8 µήνες µε ωριαία αποζηµίωση.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από την επόµενη της δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα έως και δέκα (10) ηµέρες µετά. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού του Ν.Π.∆.∆ του ∆.Ο.Ε.ΠΑ.Π-∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου, Μεταξουργείο (Καραµπατζάκη- Αναπαύσεως ) Νέα Ιωνία-Βόλος Τ.Κ 38446 τηλ επικοινωνίας 2421071770. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ. Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανοκοινώσεων του φορέα, καθώς και στο κατάστηµα του δήµου ή της κοινότητας που αυτός εδρεύει.