Αρχική Εργασιακά “Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι”: Έξι βήματα για επιδότηση έως 1.150 €

“Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι”: Έξι βήματα για επιδότηση έως 1.150 €

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με έξι βήματα ολοκληρώνεται η αίτηση για το πρόγραμμα ενίσχυσης των «εγκλωβισμένων» εργαζομένων που έχει θέσει σε τροχιά το υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολική επιδότηση έως 1.150 ευρώ και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν αρχικά 13.400 ωφελούμενοι, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 4 Απριλίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://epitelikiergasias.gov.gr. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού ωφελούμενων ή μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής :

 1. Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με την ιστοσελίδα http://epitelikiergasias.gov.gr και διαβάζουν το αρχείο με τις “Οδηγίες υποβολής αίτησης”. Στην επόμενη σελίδα, εμφανίζεται κείμενο σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερωθούν και να δώσουν τη συναίνεσή τους, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο, προτού προχωρήσουν στη συμπλήρωση της αίτησης στην επόμενη σελίδα
 1. Ακολούθως, συμπληρώνουν τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» με τα αναγκαία στοιχεία (ταυτότητας, κατοικίας/ επικοινωνίας, στοιχεία εργασίας, λόγος/ λόγοι υποβολής αίτησης στη δράση). Για τη συμπλήρωση κάθε πεδίου της φόρμας υποβολής πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται κάτω από το πεδίο με πλάγια γράμματα.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν με σειρά προτίμησης τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διάφορα στάδια της δράσης. Μπορούν να δηλωθούν από 1 έως και 3 Περιφερειακές Ενότητες.
 3. Στο τελευταίο τμήμα της φόρμας, οι αιτούντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι :
 • εξακολουθούν να εργάζονται στην εταιρεία που ανέφεραν
 • τα στοιχεία που συμπλήρωσαν είναι ακριβή και αληθή.
 • δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο μήνες πριν από την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής.
 • έλαβαν γνώση των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 1. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία υποβολής, το Πληροφοριακό Σύστημα εμφανίζει σε τρεις σελίδες όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και τη δήλωση συναίνεσης.
 2. Το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει σε κάθε αίτηση ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον οποίο οι αιτούντες πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, ο ΚΑΥΑΣ χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα.

Προσοχή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν, να διορθώσουν ή να επεξεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο την αίτησή τους. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους υποβάλουν αίτηση να την εκτυπώσουν ή/ και να την αποθηκεύσουν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους. Όσοι απορριφθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση. Ειδικότερα, η αντίρρηση υποβάλλεται εγγράφως επί του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης.

Η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και το αποτέλεσμά της («επιλεγείς» – «μη επιλεγείς») θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα http://epitelikiergasias.gov.gr. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα διασταυρώνονται και θα ελέγχονται με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» και τα στοιχεία του Μητρώου εργαζόμενων σε επίσχεση του ΟΑΕΔ. Η σειρά κατάταξης στο Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο προτεραιότητας για την ένταξη των ωφελούμενων στις διάφορες φάσεις της υλοποίησης, δηλαδή τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την πιστοποίηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δυο βασικές κατηγορίες «εγκλωβισμένων» εργαζομένων :

 • Εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας, δικαιούχοι του Ειδικού Βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ. Για να έχει ένας εργαζόμενος δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, δεν αρκεί να έχει επιδώσει στον εργοδότη του το επισχετήριο και να έχει υποβάλει στον ΟΑΕΔ την αίτηση για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος, αλλά απαιτείται να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τον ΟΑΕΔ και ο εργαζόμενος να έχει ενταχθεί στο οικείο μητρώο του Οργανισμού.
 • Εργαζόμενοι που συμμετείχαν, εκπροσωπήθηκαν ή θα συμμετάσχουν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του υπουργείου Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο μητρώο ωφελούμενων δεν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ καθόλη την διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Η υποστήριξη υλοποιείται μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων με το σύστημα επιταγών (voucher). Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 7,50 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης, με μέσο όρο συνολικών ωρών κατάρτισης τις 120 ώρες, και κατ΄ αποκοπή επίδομα 250 ευρώ μεικτά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης. Ειδικότερα, η δέσμη παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σε ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο που θα επιλεγεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες και γνώσεις τα οποία θα έχουν διάρκεια κατά μέσο όρο 120 ώρες και θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Τα προγράμματα κατάρτισης – πιστοποίησης θα υλοποιηθούν με το σύστημα επιταγών (voucher) από παρόχους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων».

Παρακολούθηση κάθε ωφελούμενου κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ώστε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα των δράσεων.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ