ΥΠΕΣ: Οδηγίες για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ

Διευκρινιστική Εγκύκλιο αναφορικά με τη διενέργεια εκλογής των  νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028 εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος.

Οι οδηγίες παρέχονται με βάση το νέο ΠΔ 3/2024, με το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του ΠΔ 75/2011.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του και μέχρι την 31η Ιανουαρίου τ.ε., εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Σε ότι αφορά στις εκλογές στις ΠΕΔ, η εκλογή του νέου ΔΣ των ΠΕΔ και των εκπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ  γίνεται το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Σημειωτέον ότι οι συνδυασμοί καταρτίζονται με απλή γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τους αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη ώρα (15η) της προηγουμένης των εκλογών ημέρας.

Στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ., οι Δήμοι εκπροσωπούνται από:

— τους Δημάρχους και

— τους εκπροσώπους των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της χωρικής αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών.

Αριθμός μελών Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ.

— Σε περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 300.000 κατοίκους, η Γενική Συνέλευση αποτελείται από 75 μέλη.

— Σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 κατοίκους και πάνω αποτελείται από 125 μέλη.

— Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200 μέλη.

— Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη.

Για τον υπολογισμό των εκπροσώπων των δήμων στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ. διαιρείται ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός κάθε περιφέρειας με τον συνολικό αριθμό των μελών την Γενικής Συνέλευσης, αφαιρούμενου από αυτόν του αριθμού των δήμων της περιφέρειας.

Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για τον υπολογισμό των εκπροσώπων.

Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου.

Σε ότι αφορά τις εκλογές στην ΚΕΔΕ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποτελείται από 31 μέλη περιλαμβανομένου και του προέδρου της. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

-Δέκα εννέα (19) δήμαρχοι και

-Δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μετέχει αυτοδικαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό των δημάρχων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ εκλέγονται κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες, από τη Γενική Συνέλευση, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αθηναίων το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται εντός δέκα ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό για την εκλογή του προέδρου, του α΄ και του β΄ αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα της Ένωσης. Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει διενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις