Αρχική Δήμοι Ξεκινούν οι αιτήσεις στο Δήμο Βύρωνα, για τις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο Δήμο Βύρωνα, για τις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Βύρωνα  στην προσπάθεια κάλυψης πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των δημοτών – κατοίκων του, ξεκινά τη λειτουργία των «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών»: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι : Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Βύρωνα (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών) καθώς και οι δικαιούχοι/ αιτούντες διεθνούς προστασίας, οι οποίοι βάσει κριτηρίων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι  κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι των παροχών των Δομών, μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, που βρίσκεται επί των οδών Καλλιπόλεως 59 και Αγίας Σοφίας στο Βύρωνα,  9:00 πμ. – 13:00 μ.μ., ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΩΝΥΜΟΥ στις παρακάτω ημερομηνίες  όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

Τετάρτη        20/9/2017   Α-Γ

Παρασκευή  22/9/2017    Δ-Ι

Τετάρτη        27/9/2017   Κ-Μ

Παρασκευή   29/9/2017   Ν-Ρ

Τετάρτη         4/10/2017   Σ-Τ

Παρασκευή 6/10/2017     Υ-Ω

 Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

3.Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).

5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους. Ατομικό ετήσιο εισόδημα 4000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για τον/την σύζυγο και 20% για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού. Για άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.

6.Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (φορολογικού έτους 2016).

7.Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

 1. Για τους ανέργους, Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 2. Σε περίπτωση αναπηρίας, Φωτοτυπία Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).
 3. Για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία, Φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ.
 4. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία.
 5. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών, απαιτείται Βεβαίωση σπουδών ή Βεβαίωση ανεργίας.
 6. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ).
 7. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου Δήμου (όταν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι δημότης άλλου Δήμου).
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

Ειδικότερα, οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) υποχρεούνται να προσκομίσουν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση έγκρισης ΚΕΑ
 • Αίτηση ΚΕΑ
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και της Άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής ή και της κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης (όπως γάμος, απόκτηση τέκνου, διάσταση, διαζύγιο, έναρξη εργασίας, συνταξιοδότηση, συνοίκηση, μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κλπ.) του αιτούντος –ο οποίος καθίσταται δικαιούχος της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, προσκομίζοντας και σχετικά παραστατικά/ αποδεικτικά έγγραφα, όπου αυτό χρειάζεται.

Το διάστημα ένταξης των δικαιούχων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ορίζεται σε ένα (1) εξάμηνο. Μετά τη λήξη του εξαμήνου, για τη συνέχιση της συμμετοχής  των ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων, μέσω της προσκόμισης των  δικαιολογητικών που θα κριθούν απαραίτητα κατά περίπτωση.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά 9:00-13:00 στα τηλ.:210 76 24 403 / 210 76 60 202, Αγγελική Φωτοπούλου – Αρετή Καραβέλα e-mail: [email protected] / [email protected]