Αρχική Ελλάδα ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια δανείων – Αμετάβλητα των καταθέσεων

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια δανείων – Αμετάβλητα των καταθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12% παρέμεινε τον Ιανουάριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 5,36% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,24 εκατοστιαίες μονάδες.

Αύξηση σημειώθηκε και στο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων, το οποίο ανήλθε στο 5,33%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,11%.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,22 εκατοστιαίες μονάδες.

Επιτόκια νέων καταθέσεων

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,08% από 0,05% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,46%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε επίσης κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,96%.

Επιτόκια νέων δανείων

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης στο 5,36%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,73%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,36%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,90%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης στο 5,69%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,20%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 38 μονάδες βάσης, τον Ιανουάριο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 4,92%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,96%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,34%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,63% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 4,85%.

Επιτόκια στις υφιστάμενες καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,11%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά  αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,35%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,87%.

Στα υφιστάμενα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,33%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,01%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,16%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 34 μονάδες βάσης στο 5,05%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,09%.

Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Νοέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2022 Ιανουάριος 2023
Καταθέσεις Νοικοκυριών μίας ημέρας 0,03 0,03 0,03
Επιχειρήσεων μίας ημέρας 0,03 0,05 0,08
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 0,20 0,33 0,46
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 0,30 0,83 0,96
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,06 0,10 0,12
Δάνεια Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,60 14,68 14,73
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 5,02 5,21 5,69
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,97 7,06 7,20
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,63 3,81 3,90
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 11,07 11,32 11,36
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο: 4,30 4,54 4,92
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 6,09 6,14 6,34
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ 5,03 5,14 5,63
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 4,24 4,49 4,85
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο 4,68 4,83 4,96
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 4,89 5,06 5,36
  Περιθώριο επιτοκίου 4,83 4,96 5,24

 

Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Νοέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2022 Ιανουάριος 2023
Καταθέσεις Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,14 0,22 0,35
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,27 0,73 0,87
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων 0,05 0,09 0,11
Δάνεια Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,41 3,68 4,01
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,94 7,02 7,16
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,97 4,71 5,05
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 5,54 5,87 6,09
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 4,58 5,02 5,33
  Περιθώριο επιτοκίου