Αρχική Εποχικοί Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 109 ατόμων

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 109 ατόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 109 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2020.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη
διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από την οικεία ανακοίνωση.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι
που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996
και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και
ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση,
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
Για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις ή εταιρίες ή οργανισμούς και λοιπά
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου (που υπόκεινται στον έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π.), η ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής υπό τους περιορισμούς
του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 ή/και του Οργανισμού ή Κανονισμού του εκάστοτε
φορέα.
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας
σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παρόντος Παραρτήματος.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 19/05/2020-28/05/2020

Τηλέφωνο: 213 2144820, 213 2144865

Δείτε την προκήρυξη εδώ