Προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μέχρι 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

0
21
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε προσλήψεις σε διάφορους τομούς. Συγκεκριμένα, με 418 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) αναμένεται να ενισχυθεί το υπουργείο.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών.

Ειδικότερα:

  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων).

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13η Νοεμβρίου 2020.

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: [email protected], εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ.