Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού EPSO διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για 970 θέσεις εργασίας βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 6).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

  • Μικροοικονομία/μακροοικονομία: 300 άτομα
  • Χρηματοοικονομικά: 348 άτομα
  • Βιομηχανική οικονομία: 322 άτομα

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά τρεις τομείς. Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2  από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση (τουλάχιστον επίπεδο C1) τουλάχιστον μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας διαφορετικής επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Μία απ’ αυτές τις γλώσσες πρέπει να είναι τα αγγλικά.

Η EPSO προσπαθεί να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, ουδέτερη ως προς το φύλο και συμπεριληπτική γλώσσα. Κάθε αναφορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου φύλου πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί επίσης αναφορά και σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φύλου.

Αίτηση Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να τον δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις ενός υποψήφιου/μιας υποψήφιας στην EPSO.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (2) έως τις:

25 Ιουλίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι/-ες δεν μπορούν πλέον να κάνουν καμία αλλαγή. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να τηλεφορτώσουν, στον λογαριασμό τους EPSO, σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής τους.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις