Αρχική Διεθνή 333 θέσεις για γραμματείς και βοηθούς γραφείου στην Κομισιόν

333 θέσεις για γραμματείς και βοηθούς γραφείου στην Κομισιόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή την περίοδο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν γραμματείς και βοηθούς γραφείου υψηλών προσόντων, προκειμένου να καλύψουν 333 θέσεις στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Πρόκειται για έναν ακόμη διαγωνισμό που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για λογαριασμό υπηρεσιών ευρωπαϊκών οργάνων, όπου παρέχονται πολυάριθμες δυνατότητες στους επιτυχόντες να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Γενικά, οι γραμματείς/βοηθοί γραφείου παρέχουν υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα άτομα, υπηρεσίες ή μονάδες εντός του οργάνου, συχνά με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής, όπως επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Συνεπώς απαιτείται γνώση σε βάθος των εν λόγω εργαλείων πληροφορικής.

Για την διεκδίκηση μίας από τις θέσεις του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ , τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επίσης να έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετικές με τη φύση των καθηκόντων, ή εναλλακτικά να έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων της θέσης.

Καθήκοντα – Αιτήσεις

Τα καθήκοντα των θέσεων είναι ποικίλα και μπορεί να περιλαμβάνουν:

– την προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και έλεγχο εγγράφων (επιμέλεια, σελιδοποίηση, μορφοποίηση, κατάρτιση πινάκων), με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού·

– τη διαχείριση εγγράφων και αιτήματα για ανάληψη δράσης (παραλαβή, επεξεργασία, παρακολούθηση και ταξινόμηση εγγράφων, εκθέσεων και αλληλογραφίας, παρακολούθηση των προθεσμιών, κατάταξη, αρχειοθέτηση κ.λπ.)·

– την παροχή βοήθειας στη σύνταξη δελτίων Τύπου, εκθέσεων και άλλων κειμένων για διάφορα άλλα είδη μέσων ενημέρωσης·

– την παροχή βοήθειας στην προετοιμασία παρουσιάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες επικοινωνίας που απευθύνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό κοινό·

– τη διεκπεραίωση φακέλων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες (διοικητική παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, προετοιμασία συμβάσεων, παρακολούθηση συναφών συναλλαγών κ.λπ.)·

– τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση φακέλων προσωπικού και φακέλων υποθέσεων·

– την αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών (ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των δελτίων),

– την οργάνωση και τον συντονισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων της μονάδας/του τμήματος (συνεδριάσεις, υπηρεσιακές μετακινήσεις, αγορές προϊόντων κ.λπ.)·

– την τήρηση και επικαιροποίηση του ημερολογίου της μονάδας/του τμήματος, την απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις και τη λήψη μηνυμάτων.

Η ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu και διαρκεί έως τις 12 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.