Αρχική Προγράμματα Προκήρυξη χορήγησης 2 υποτροφιών 2020-2021 για προπτυχιακές σπουδές

  Προκήρυξη χορήγησης 2 υποτροφιών 2020-2021 για προπτυχιακές σπουδές

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος, ανακοινώνει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του ιδρύματος, με γραπτό διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

  Προϋποθέσεις υποψηφίων:

  1. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. Ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών
  3. Καταγωγή (πατρική είτε μητρική) από: α) την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, β) την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και γ) την πόλη του Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου
  4. Εισόδημα ετήσιο οικογενειακό και ατομικό ειδόδημα υποψηφίου, ποσό είκοσι δύο χιλιάδες (22 000) ευρώ, προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος (μη συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου). Ως εισόδημα νοείται το φορολογημένο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο

  Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός στο μάθημα της έκθεσης. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχόν όταν λάβει βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). Η κατάταξη και ανακήρυξη γίνεται σύμφωνα με τη βαθμολογία και επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, μεταξύ ίσων προτιμούνται οι συγγενείς των διαθετών.

  Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Δήμο εγγραφής)
  4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που φοιτά ο υποψήφιος
  5. Απολυτήριο Λυκείου με άριστο
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις σπουδές τους από άλλη πηγή και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης
  7. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε9, του φορολογικού έτους 2019
  8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή και η οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και Παιδείας και στην ιστοσλίδα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του ιδρύματος, οδός Δικαιοσύνης, 57, ΤΚ 71202, Ηράκλειο, ταχυδρομικός ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, εργάσιμες μέρες, από 11:00-13:00 και μέχρι 16/12/2020.

  • Η υποτροφία χορηγείται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σεπτέμβριος 2020) μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών σπουδών των υποτρόφων στο τμήμα όπου φοιτούν (Ιούνιου του τελευταίου έτους σπουδών).
  • Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως και χορηγείται για 10 μήνες το χρόνο με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο.

  Οι υποψήφιοι οφείλουν με την έναρξη κάθε εξάμηνου να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής από τη σχολή που φοιτούν και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους αναλυτική βαθμολογία (για την διευκόλυνση των υποτρόφων μπορούν να αποαστέλλουν τα παραπάνω έγγραφα στα email: ergazakeio.idryma@gmail.com).

  Περισσότερες πληροφορίες:

  Τηλ: 2810-288472, 6980262941

  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

  Αίτηση