Αρχική Περιβάλλον Πράσινο Ταμείο: 13 εκ. ευρώ για φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις

Πράσινο Ταμείο: 13 εκ. ευρώ για φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε  το χρηματοδοτικό  πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000.000 ευρώ για την υλοποίησή του. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2021.

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

Ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθοριστούν ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου του καθώς και των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των δικαιούχων, η κατά περίπτωση έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξής τους στο πρόγραμμα, η διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, τα κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.