ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφασιστικό βήμα για τις 3.200 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποιείται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα καθώς δεκάδες δήμοι στους οποίους παρέχονται εδώ και χρόνια οι σχετικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, προχωρούν σε σύσταση νέου οργανογράμματος προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις προσωπικού με βάση τις ήδη υπάρχουσες εποχικές αλλά αυξημένες κατά 7%.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών Κ.Πουλάκη στις 24 Ιανουαρίου 2019 παράσχονται πρόσθετες οδηγίες και καλούνται όλοι οι δήμοι να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα ο διορισμός όσων υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη που θα δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ για την οποία έχει προβλεφθεί και παρέκκλιση από τους περιορισμούς της προεκλογικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη θα βασιστεί στις ρυθμίσεις του νόμου 4583/2018 (άρθρο 91) που δημοσιεύθηκε στις 18-12-2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκεί προβλέπεται «η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των δήμων και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1)Μέχρι τις 31/1/2019, οι δήμοι που εντάσσονται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» μπορούν να υποβάλουν προς έγκριση, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις («κρατικές περιφέρειες»), αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Στο νέο Οργανόγραμμα συστήνουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολούν. Προστίθενται θέσεις σε ποσοστό 7%, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του κάθε δήμου αλλά πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο δήμος Αθηναίων που αυξάνει τις θέσεις από 14 σε 15.

2)Μέχρι τις 28/2/2019, ο Συντονιστής της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, με πράξη του που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι μετά την 1η Μαρτίου 2019, ξεκινά το τελευταίο εξάμηνο για τις θητείες των σημερινών δημάρχων (όσοι εκλεγούν θα αναλάβουν από 1η Σεπτεμβρίου 2019) στη διάρκεια του οποίου απαγορεύονται τροποποιήσεις στα Οργανογράμματα. Πάντως, στον νόμο 4583 προβλέπεται εξαίρεση από την συγκεκριμένη εξάμηνη απαγόρευση αλλά για να ισχύσει θα πρέπει η αλλαγή στο Οργανόγραμμα να αφορά μόνον θέσεις για το «Βοήθεια στο Σπίτι».

3)Εως τις 10 Μαρτίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του νέου Οργανογράμματος, κάθε δήμος υοβάλει αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Τα αιτήματα αυτά συγκεντρώνει το ΑΣΕΠ που εκδίδει τη σχετική προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Γ.Γ. Εσωτερικών, με τις υπουργικές αποφάσεις που ρύθµισαν τη λειτουργία του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», από την έναρξή του µέχρι σήµερα, παρασχέθηκε η δυνατότητα στους φορείς να απασχολούν προσωπικό ( µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) µε τις ειδικότητες:

-Κοινωνικού Λειτουργού (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος)

-Ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης

-Νοσηλευτή (µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος και οποιουδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΙΕΚ (πιστοποιηµένο από τον ΟΕΕΚ) ή Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιµου τίτλου Σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος)

-Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ)

Στην περίπτωση του δημου Αθηναίων που προαναφέραμε, όπως καταγράφεται στην εισήγηση που συζητείται στο δημοτικό συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου 2019, υπηρετούν σήμερα 14 υπάλληλοι και αναλυτικά:

2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων

2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

5 ΔΕ Νοσηλευτών

4 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Με βάση την εισήγηση, προτείνεται η προσθήκη μιας θέσης ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών οπότε το σύνολο του προσωπικού γίνεται 15 άτομα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Προκειμένου να μην προκύψει κώλυμμα με την προεκλογική περίοδο αλλά και να προσληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους ήδη εργαζόμενους εποχικούς στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στον νόμο 4583/2018 έχουν ψηφισθεί μια σειρά από παρεκκλίσεις σε ισχύοντες νόμους. Ετσι, δεν ισχύουν:

1)Η απαγόρευση έκδοσης πράξεων διορισμού, πρόσληψης και οποιαδήποτε μκεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης στο διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

2)Η διακοπή κάθε υπηρεσιακής μεταβολής που είχε κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών.

3)Οι διορισμοί προσωπικού δήμων στο χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης (δηλαδή από τις 26/4/19) και έως την ημέρα που θα αναλάβουν οι νέες διοικήσεις (1/9/19)

4)Η υποχρέωση βάσει του νόμου 2643/98 για υποχρεωτική κάλυψη ποσοστού 5-10% των θέσεων από πολυτέκνους, αναπήρους, Εθνική Αντίσταση και παλλινοστούντες Ποντίους.

5)Η υπερ-μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα για όσους διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον εργαζονται χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4583 σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους δήμους ή σε νομικά πρόσωπα των δήμων. Τα 17 μόρια ανά μήνα υπολογίζονται για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.

6)Η ειδική εμπειρία που έχουν όσοι εργάζονται χωρίς διακοπή στο πρόγραμμα προτάσσεται ακόμη και της εντοπιότητας που μπορεί να διαθέτουν άλλοι υποψήφιοι.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Με βάση τον νόμο 4583 προβλέπεται επίσης ότι:

-Όσοι διορίζονται, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.

-Μέχρι να δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων, οι υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που παρατάθηκαν.

-Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις μετά το 2020, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στον νόμο 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.