Αρχική Παιδεία ΠΑΠΕΙ: Νέο μεταπτυχιακό στη “Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία”

ΠΑΠΕΙ: Νέο μεταπτυχιακό στη “Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κάλεσμα σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν την αίτηση τους για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» κάνει το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ΜΠΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς:

  • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
  • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
  • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Διδάσκοντες

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και καθηγητές άλλων ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και το σύνολο των διδάκτρων είναι 6.000,00 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις και στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση της Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησήτους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 03/04/2017 έως τις 09/06/2017 στηΓραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Γραφείο 114, καθημερινά9:00 – 16:00).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και να την εκτυπώσουν (από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.tex.unipi.gr/master/).
  1. Να προσκομίσουν στην Γραμματεία τον φάκελο υποψηφιότητας τους ο οποίος θα πρέπει να περιέχει υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:
  1. i. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει αποφοιτήσει.
  1. ii. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών). Σημειώνεται ότι, εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

iii. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).

  1. iv. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία.
  1. v. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο lower) και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
  1. vi. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.

vii. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

Πληροφορίες και παραλαβή δικαιολογητικών από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ. 210 4142111 – 210 4142095 – 210 4142096 – 210 4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά κατεύθυνση:

 Διοίκηση Logistics

Επίκ. Καθηγητής Ι. Γιαννατσής, τηλ.: 210 4142151, email: ggian@unipi.gr

 Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Επίκ. Καθηγητής Δ. Ψυχογυιός, τηλ.: 210 4142399, email: dpsycho@unipi.gr

 Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων

Καθηγητής Δ. Εμίρης, τηλ.: 210 4142318, email: emiris@unipi.gr καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://www.tex.unipi.gr/master/).