Αρχική Παιδεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» οργανώνει το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Το Π.Μ.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (Φ.Ε.Κ. 2780/05.09.2016, τ. Β’).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (ΐ) σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι: (i) Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, (ii) Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης (Thesis), καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, και πρακτικές ασκήσεις του Π.Μ.Σ. όπως αυτή κατά περίπτωση ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι 15 Μαΐου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99130, 22410 99135 και ώρες 10:00-16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pms-nfel@aegean.gr, στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://nfel.aegean.gr/