Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 32 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσλήψεις 32 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου.

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκεί έως 18 μήνες με 8ωρη απασχόληση.

Οι 32 θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) στα νησιά που δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατανέμονται ως εξής:

 • Μυτιλήνη (Δήμος Μυτιλήνης) – 11 θέσεις
 • Μύρινα (Δήμος Λήμνου) – 2 θέσεις
 • Ρόδος (Δήμος Ρόδου) – 6 θέσεις
 • Ερμούπολη (Δήμος Σύρου Ερμούπολης) – 3 θέσεις
 • Χίος (Δήμος Χίου) – 5 θέσεις
 • Καρλόβασι (Δήμος Δυτικής Σάμου) – 5 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8 και να την υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
81100 Μυτιλήνη,
υπόψιν κας Ε. Γιακουμάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

Κριτήρια κατάταξης

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
 5. Μονογονεϊκές οικογένειες
 6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)
  α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
  β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα
 7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Εντοπιότητα

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων της νήσου Λέσβου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Ρόδου, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, του Δήμου Χίου και όλων των Δήμων της νήσου Σάμου αναλόγως της θέσης που διεκδικούν.