Αρχική Οικονομία Οι 14 κατηγορίες που δεν απαλλάσσονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης

Οι 14 κατηγορίες που δεν απαλλάσσονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 14 κατηγορίες που δεν απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι οι οποίοι το 2020 απέκτησαν εισοδήματα μισθωτή εργασία ή συντάξεις μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ δεν θα απαλλαγούν φέτος, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπαχθούν φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι 14 παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εφόσον – μεμονωμένα ή αθροιστικά – υπερέβησαν τα 12.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2020:

 1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα (ασθενείας, εορτών, αδείας κ.λπ.), οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονταν τακτικά από την 1η-1-2020 έως την 31η-12-2020 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ο οποίος απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται όχι μόνο οι μισθοί και τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και οι αποδοχές των λειτουργών του Δημοσίου, δηλαδή των δικαστικών, των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των ιατρών του ΕΣΥ, των νοσηλευτών του ΕΣΥ, των καθηγητών των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ, των ερευνητών και των διπλωματικών υπαλλήλων. Υπάγονται επίσης και οι αποδοχές των αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών κ.λπ.
 2. Οι αμοιβές που ελάμβαναν μηνιαίως κατά τη διάρκεια του 2020 οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδοντες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια», εφόσον δεν ελάμβαναν από άλλους εργοδότες κανονικούς μισθούς.
 3. Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι διευθυντές ή τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 4. Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι δικηγόροι έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
 5. Οι συντάξεις που χορηγήθηκαν το 2020 από κύριους και επικουρικούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
 6. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
 7. Κάθε άλλη παροχή που εισπράχθηκε έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
 8. Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβλήθηκε το 2020 από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους.

Επίσης σε εισφορά αλληλεγγύης θα υπαχθούν φέτος οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων από μισθωτή εργασία που αποκτήθηκαν το 2020 και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος:

 1. Η διατροφή που έλαβε το 2020 ο ή η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.
 2. Η σύνταξη που καταβλήθηκε το 2020 σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
 3. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβλήθηκε το 2020 σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες μέχρι ποσοστού 79%.
 4. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν το 2020 στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 5. Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβλήθηκε το 2020 με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών (Το επίδομα αυτό απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 65%).
 6. Οι αμοιβές που κατέβαλε η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.Μ.F.Κ.) στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για την εργασία της ζωγραφικής που αμείβεται από την ως άνω Ένωση με συνάλλαγμα.