Αρχική Δήμοι Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δημιουργεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου, ποιότητας & διαφάνειας

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δημιουργεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου, ποιότητας & διαφάνειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού γίνεται από τους πρώτους στην Αττική που προχωρά στη σύσταση αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας και Διαφάνειας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας. Πρόκειται για μια καινούργια διαδικασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης των αποτελεσμάτων, των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις, τα οποία ενδεχομένως να εκθέσουν τον δήμο σε κινδύνους και να τον επηρεάσουν αρνητικά.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτές διατυπώνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και στόχοι αυτού του νεοσύστατου τμήματος είναι:

– Η εύρυθμη λειτουργία του δήμου σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητές του, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την αύξηση της ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες και την τόνωση της εμπιστοσύνης τους.

– Η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο.

– Η επαλήθευση συμμόρφωσης με νόμους, κανονισμούς και πολιτικές.

– Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και του Συστήματος Δικλίδων Εσωτερικού Ελέγχου.

– Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των σημαντικών κινδύνων.

– Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους.

– Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του δήμου, η αύξηση των εσόδων και η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του.

– Η παροχή βοήθειας για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί.

– Η αποτροπή φαινομένων διαφθοράς και μη αποδοτικής διοίκησης.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο δήμος Παπάγου-Χολαργού, ανάμεσα στους ελάχιστους από τους 330 δήμους σε όλη τη χώρα, προχώρησε στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, το οποίο προσθέτει αξία στον δήμο μας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της χρηστής διοίκησης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος.