ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα νέο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» προωθεί το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το νέο πρόγραμμα με ειδίκευση Δημόσια Ελεγκτική, διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για part time φοίτηση και έξι εξάμηνη για πλήρη, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ήδη απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν ή να συνεργαστούν με το στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η «Δημόσια Ελεγκτική» απευθύνεται σε εργαζόμενους σε Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, που ασκούν διοικητικά, ελεγκτικά και όχι μόνο, καθήκοντα και ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη και την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης απευθύνεται γενικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν να απασχοληθούν, ή, να συνεργαστούν με το δημόσιο τομέα, ή, διεθνείς οργανισμούς, ή φορείς που συνεργάζονται με το δημόσιο.

Η σημαντικότερη συμβολή του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στην κατανόηση και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου δεδομένου ότι στη χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.Δ.Τ. Με την έκδοση του π.δ. 54/2018 προβλέπεται ότι θα εφαρμοστούν τόσο από τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές, όσο και από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που τώρα εφαρμόζουν τα κλαδικά λογιστικά σχέδια του Δημόσιου Τομέα.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, part time, ενώ ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία εξάμηνα. Επειδή απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους, τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή, απογευματινές ώρες και Σάββατο πρωί. Ορισμένα μαθήματα, που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσφέρονται εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επομένως εργαζόμενοι σε θέσεις ευθύνης με απαιτητικά ωράρια και εργαζόμενοι εκτός Αθηνών, μπορούν άνετα να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα.

Διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει την ευθύνη της διοίκησης και οργάνωσης του Προγράμματος. Επίσης διδάσκουν μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) που προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους, με βάση την πρωτοποριακή συνεργασία που έχει το πρόγραμμα με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Η συνεργασία με το ΣΟΕΛ είναι ένα καινοτόμο σχήμα που προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας και πράξης καθώς ενσωματώνει στο πρόγραμμα διδασκαλίας την πολύτιμη πείρα των επαγγελματιών. Ταυτόχρονα ενισχύει το κύρος του αποκτώμενου τίτλου στην αγορά εργασίας τονίζοντας τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα του αποκτώμενου τίτλου.

Το Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ήδη απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν ή να συνεργαστούν με το στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, (Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις Δημοσίου, Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 7400€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε αίτηση: www.mscfinanceuoa.gr