Αρχική Υπουργεία Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη λειτουργία Δημοσίου και ΟΤΑ έως τις 7...

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη λειτουργία Δημοσίου και ΟΤΑ έως τις 7 Δεκεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέτρα και ρυθμίσεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού τα οποία ισχύουν έως τις 7 Δεκεμβρίου, που αφορούν το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιλαμβάνει  εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών.

Για τις δημόσιες υπηρεσίες ορίζονται τα εξής:

  • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  • Υποχρεωτική προστασία Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνουμε χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
  •  Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.
  • Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.
  • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων.

Για τις βεβαιώσεις κίνησης ορίζεται ότι:

Οι υπάλληλοι  του δημοσίου που προσέρχονται στις υπηρεσίες τους για την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, θα πρέπει να έχουν, κατά τη μετακίνησή τους αυτή, την απαιτούμενη Βεβαίωση Κίνησης. Χορηγείται μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα hr.apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου Προϊστάμενου προσωπικού.

Για την κατ΄ εξαίρεση έκδοση της Βεβαίωσης υπενθυμίζεται η προτυποποιημένη φόρμα στην 20η εγκύκλιο,
(αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020, ΑΔΑ 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9), που διατίθεται και ηλεκτρονικά εδώ.

Στην περίπτωση αυτή, η Βεβαίωση χορηγείται στον Υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (Προϊστάμενος αρμόδιας Υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και φέρει στρογγυλή σφραγίδα.

Για την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση των υπαλλήλων του Δημοσίου για λόγους που συνδέονται με την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την κατά περίπτωση απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Η βεβαίωση κίνησης δύναται να εκδοθεί άπαξ για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν θα τελεί ή δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία για το σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος.

Επίσης με την εγκύκλιο διευκρινίζεται  ότι θα υπάρξει νέου αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια μέχρι
και την 7η Δεκεμβρίου 2020.