Η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025” περιλαμβάνει λεπτομερείς κανονισμούς για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στους δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι οι φορείς πρέπει να υποβάλουν τον ετήσιο προγραμματισμό τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει δύο κύκλους για το τακτικό και το ορισμένου χρόνου προσωπικό, κάθε ένας αποτελούμενος από δύο στάδια. Οι φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση από τα αρμόδια υπουργεία πριν την τελική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού έτους 2025 θα υποβληθεί από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αναφέρονται ανωτέρω, για το:

 1. Τακτικό προσωπικό:
  – μόνιμο
  – ΙΔΑΧ
  – έμμισθη εντολή
 2. Ορισμένου χρόνου προσωπικό:
  – εποχικό προσωπικό
  – προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  – προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου
  – προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης
  – προσωπικό επί θητεία (π.χ. Διευθυντές, Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, Ελεγκτές Ιατροί κ.α.)

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων, οι φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς τα Υπουργεία, όπως αναλύονται παρακάτω:

α) Οι Ανεξάρτητες Αρχές, εκτός από αυτές που αναφέρονται ρητά, υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

β) Οι Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και οι Γενικές Γραμματείες υποβάλλουν συγκεντρωτικά αιτήματα προς τα Υπουργεία, με τις περιφερειακές υπηρεσίες να μην υποβάλλουν ανεξάρτητα αιτήσεις.

γ) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υποβάλλουν αιτήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

δ) Οι Δήμοι και Περιφέρειες υποβάλλουν αιτήσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τα νομικά πρόσωπα εποπτεύουν, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της εγκυκλίου.

ε) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα οικεία Υπουργεία, τα οποία θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, γίνεται ολοκλήρωση και έλεγχος των υποβληθέντων αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων από όλους τους φορείς. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα αιτήματα ελέγχονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία, τα οποία επιλέγουν τα απαραίτητα μέτρα για την επεξεργασία τους πριν την τελική υποβολή στην εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα Υπουργεία μπορούν να τροποποιήσουν τα αιτήματα θέσεων όπως απαιτείται και να τα προωθήσουν στο ΥΠ.ΕΣ.

Οι αιτήσεις που κατέθεσαν οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων κατά το πρώτο στάδιο υπόκεινται σε επανεξέταση και τελική επεξεργασία από τα ίδια τα Υπουργεία πριν την τελική υποβολή τους στην εφαρμογή. Προς αυτό το σκοπό, οι υπηρεσίες των Υπουργείων που υπέβαλαν αιτήματα στο πρώτο στάδιο εισέρχονται ξανά στην εφαρμογή για να διασφαλίσουν ότι τα αιτήματά τους είναι συνεκτικά και να τα εγκρίνουν προκειμένου να προχωρήσουν στο ΥΠ.ΕΣ.

Οι αιτήσεις των ανεξάρτητων αρχών που προστατεύονται συνταγματικά δεν υπόκεινται σε έλεγχο από κανένα Υπουργείο, αλλά για να προωθηθούν στο ΥΠ.ΕΣ. απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης στο δεύτερο στάδιο από το Υπουργείο που επέλεξαν στο πρώτο στάδιο.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις