Αρχική Μόνιμοι Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 46 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ

Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 46 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 46 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Ελπαίδευσης κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/03/2020-14/04/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω.

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου –
Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με
  το προαναφερόμενο δίπλωμα (κωδ. τίτλου 250) γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος
  Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης» (β΄ επικ.)
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με
  την προαναφερόμενη βεβαίωση (κωδ. τίτλου 251) γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
  αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του Γ΄ εξαμήνου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της
  ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» (γ΄ επικ.)
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με
  την προαναφερόμενη βεβαίωση (κωδ. τίτλου 252) γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
  αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του Β΄ εξαμήνου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της
  ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» (δ΄ επικ.)
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με
  την προαναφερόμενη βεβαίωση (κωδ. τίτλου 253) γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
  αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του Α΄ εξαμήνου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της
  ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης» (ε΄ επικ.)
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με
  την προαναφερόμενη βεβαίωση (κωδ. τίτλου 254) γίνεται δεκτός τίτλος απόλυσης
  από Ελληνικό Λύκειο ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση αποφοίτησης από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» του ΕΚΑΒ (στ΄ επικ.)
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με
  την προαναφερόμενη βεβαίωση (κωδ. τίτλου 255) γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
  αλλοδαπής (ζ΄ επικ.)

Δείτε την προκήρυξη εδώ