Αρχική Ελλάδα Kιλκίς: Εντυπωσιακές φωτό από τη συνεκπαίδευση μονάδων ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας – ΗΠΑ 

Kιλκίς: Εντυπωσιακές φωτό από τη συνεκπαίδευση μονάδων ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας – ΗΠΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Áðü ôçí ÄåõôÝñá 11 Ýùò ÔåôÜñôç 20 Éáíïõáñßïõ 2021 äéåîÞ÷èç óõíåêðáßäåõóç ÌïíÜäùí ÅëëÜäáò êáé ÇÐÁ, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ÍÝáò ÓÜíôáò óôï Êéëêßò, óôï ðëáßóéï ôçò ÔáêôéêÞò ¢óêçóçò ÌåôÜ ÓôñáôåõìÜôùí (ÔÁÌÓ) «ÐÇÃÁÓÏÓ 21». Óôçí Üóêçóç óõììåôåß÷áí ðñïóùðéêü êáé ìÝóá ôçò 71 Áåñïìåôáöåñüìåíçò Ôáîéáñ÷ßáò (71 Á/Ì ÔÁÎ), ôçò 1çò Ôáîéáñ÷ßáò Áåñïðïñßáò Óôñáôïý (1ç ÔÁÎÁÓ) êáé ôçò 101 Ôáîéáñ÷ßáò Áåñïðïñßáò Óôñáôïý ôùí ÇÐÁ [101 Combat Aviation Brigade (CAB)]. Åéäéêüôåñá, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ó÷åäßáóç êáé åêôÝëåóç áåñïêßíçôùí åðé÷åéñÞóåùí, ìå Ýìöáóç óå áíôéêåßìåíá åîÜëåéøçò áåñïðñïãåöõñþìáôïò êáé åðéèåôéêÝò åíÝñãåéåò åðéðÝäïõ Ëü÷ïõ, äéáäéêáóßåò ÔáêôéêÞò Öñïíôßäáò ÌÜ÷çò (TCCC) êáé åêêÝíùóçò ôñáõìáôéþí ðåäßïõ ìÜ÷çò (MEDEVAC). ÓÜââáôï 21 Éáíïõáñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÃÅÅÈÁ /STR

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τη συνεκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων Ελλάδας και ΗΠΑ που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή Νέας Σάντας στο Κιλκίς.

Η συνεκπαίδευση έγινε στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Πήγασος 21», και απέδειξε για πολλοστή φορά, και προς πάσα κατεύθυνση, το ετοιμοπόλεμο των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της 71 αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, της 1ης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού και της 101 ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σχεδίαση και εκτέλεση αεροκίνητων επιχειρήσεων, με έμφαση σε αντικείμενα εξάλειψης αεροπρογεφυρώματος και επιθετικές ενέργειες επιπέδου λόχου, διαδικασίες τακτικής φροντίδας μάχης και εκκένωσης τραυματιών πεδίου μάχη.

H συνεκπαίδευση, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, επιβεβαιώνει τη συνεχή ενίσχυση των μακροχρόνιων ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών και συνέβαλε στην έτι περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας των συμμετεχουσών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο.