Αρχική ΑΣΕΠ ΚΕΘΕΑ: 7 προσλήψεις στην Λάρισα

ΚΕΘΕΑ: 7 προσλήψεις στην Λάρισα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) έτος, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των
επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:
I. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «ΝΕΑ».
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 και λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.
IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : [email protected] μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής του στο ΚΕΘΕΑ.