Αρχική Δήμοι Ηλεκτρονικός οδηγός χρηματοδότησης δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονικός οδηγός χρηματοδότησης δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρονικό οδηγό χρηματοδότησης δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιούργησε η ΕΕΤΑΑ, επιδιώκοντας  να καλύψει την ανάγκη που δημιουργείται για την εξεύρεση πόρων και φιλοδοξώντας να αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης κατά το προγραμματισμό, σχεδιασμό  και την υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ενίσχυσης της  κοινωνικής συνοχής, προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, μεριμνώντας παράλληλα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Ο οδηγός καλύπτει όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, εθνικές και ευρωπαϊκές, που μπορεί να αξιοποιήσει η Αυτοδιοίκηση, παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα – πρόσκληση και δίνει τα «κλειδιά» που χρειάζονται για την αποκωδικοποίηση και την άμεση αντίληψη της φιλοσοφίας και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχει η κάθε πρόσκληση.

Προκειμένου τα νέα και οι πληροφορίες του οδηγού να φτάνουν έγκαιρα στους δήμους, η ΕΕΤΑΑ θα αξιοποιήσει την ηλεκτρονική υποδομή που διαθέτει για να ενημερώνει το δίκτυο των στελεχών όλων των υπηρεσιών προγραμματισμού των δήμων.

Ο οδηγός περιλαμβάνει πέντε πηγές χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης  με τις αντίστοιχες κατηγορίες προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους, για προγράμματα του υπουργείου Εσωτερικών, προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, προγράμματα λοιπών υπουργείων και προγράμματα λοιπών φορέων.
  • Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις εξής κατηγορίες προγραμμάτων: Τομεακά Προγράμματα, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής/ Διακρατικής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας.
  • Προγράμματα ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών, για τις εξής κατηγορίες: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ειδικά Θεματικά Προγράμματα ΕΕ.
  • Δανειοδοτήσεις, για δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία, για προγράμματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), Συμβάσεις Παραχώρησης και Ενεργειακές Κοινότητες.

Δεδομένου ότι στόχος της ΕΕΤΑΑ είναι, αφενός μεν η δυναμική λειτουργία του οδηγού, αφετέρου δε η διαρκής βελτίωση του, ζητά από τους χρήστες του οδηγού να αποστέλλουν  σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις στη διεύθυνση fundings@eetaa.gr.