Αρχική Περιφέρειες Hμερίδα για το Ευρωπαϊκό Έργο “Blue Islands” από την Περιφέρεια Κρήτης

Hμερίδα για το Ευρωπαϊκό Έργο “Blue Islands” από την Περιφέρεια Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εναρκτήρια ημερίδα για το ευρωπαϊκό έργο «Blueislands” (Γαλάζιες Νήσοι) – Interreg Med,στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος  η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται  την Τρίτη 24 Οκτωβρίου, από τις 10.00  έως τις 14.00, στο συνεδριακό χώρο της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας Κρήτης (ΕΦΕΚ), στο Ηράκλειο.

Το Blueislands αποτελεί ένα έργο εδαφικής συνεργασίας, με στόχο, τον συντονισμό της προσπάθειας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου, για την καταγραφή και  αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων, που μεγεθύνονται τους θερινούς μήνες, από την επιβάρυνση της «τουριστικής βιομηχανίας», απειλώντας κυρίως τις ακτές.

Στο έργο συμμετέχουν 14 εταίροι από οκτώ χώρες της Μεσογείου, επικεντρώνεται στα νησιά, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και για τα οποία ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας τους, αλλά προκαλεί παράλληλα επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Βασικό παραδοτέο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός «εργαλείου» χάραξης πολιτικής, καθώς και κατευθύνσεων για την εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Μέσω ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, μεταξύ των δικτύων ενδιαφερόμενων μερών που δημιουργεί, το έργο θα προωθήσει κανονιστικές προσαρμογές για τη διαχείριση της εποχικότητας και θα δημιουργήσει μέσα κατάρτισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο θέμα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη, οι τουριστικοί πράκτορες, οι Δήμοι και ΦΟΔΣΑ κ.λπ. Το έργο περιλαμβάνει εργασία πεδίου, καταγραφές, έρευνα, εφαρμογή διαδικασιών και προτεινόμενων πρακτικών από όλους τους εταίρους.

Στην εναρκτήρια ημερίδα, που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, θα γίνει ενημέρωση για το blueislands στους εμπλεκόμενους  φορείς στους τομείς του Τουρισμού, της Διαχείρισης Αποβλήτων (Δήμοι, ΦοΔΣΑ) και προστασίας Περιβάλλοντος και θα παρουσιαστεί η υλοποίηση του έργου μέχρι σήμερα.

Το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Πληροφορίες Ελένη Καργάκη, συντονίστρια του έργου, τηλ 2813-400249, 2813-410123 και 4  email:  [email protected]