Αρχική Ελλάδα H Eurobank αλλάζει ριζικά και οριστικά την 31η Ιανουαρίου

H Eurobank αλλάζει ριζικά και οριστικά την 31η Ιανουαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της τράπεζας Eurobank Ergasias θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου και αλλάζει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού ομίλου.

Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση μιας νέας εταιρείας συμμετοχών. 

Ουσιαστικά διασπάται ο τραπεζικός κλάδος και μεταφέρεται στη νέα Eurobank. Στη νέα Eurobank θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Η διάσπαση με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου εξυπηρετεί την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου λόγω της ζημίας από την πώληση των κόκκινων δανείων.

  • Η «διασπώμενη» τραπεζική οντότητα θα διατηρήσει λειτουργίες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα και σχετίζονται με τη διατήρηση επιχειρηματικών συμμετοχών, τον στρατηγικό σχεδιασμό για τα κόκκινα δάνεια και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο “Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη” (αίθουσα “Ιωάννης Σ. Λάτσης”), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Η Γενική Συνέλευση πρόκειται να συνεδριάσει επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της “Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία” (η “Τράπεζα”) με σύσταση νέας εταιρείας (η “Επωφελούμενη”) και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό

α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και

β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με             αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.