ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την κάλυψη, με απόσπαση δώδεκα (12) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ προκήρυξε η Υπηρεσία ώστε να μπορέσει να στελεχώσει επαρκώς τα δύο αυτά διοικητικά τμήματα.

Οι 12 θέσεις “μοιράζονται” στα δύο καθώς οι 6 ειναι ΠΕ και οι άλλες 6 ΔΕ.

Τα κριτήρια των αιτήσεων

Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να συμμετέχουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α’101).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία και να
μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση
παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο λόγω παραμεθορίου, κλπ.).

Ο χρόνος και η διαδικασία των αποσπάσεων

Οι αποσπάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 96 ν.
4622/2019, όπως ισχύει, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως
εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων
Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης
αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας.
Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης
ανανέωσης μέχρι τέσσερις (4) φορές.

Διαδικασία επιλογής & αποδοχές

Για τις αποδοχές του προσωπικού που αποσπάται στην ΕΑΔ ισχύουν και εφαρμόζονται όσα
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4622/2019.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το
σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητή της ΕΑΔ, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και
απαραίτητων προσόντων, της εργασιακής εμπειρίας και των πρόσθετων συνεκτιμώμενων
προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα και κατά περίπτωση κατωτέρω.
Η ως άνω Επιτροπή, δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη,
προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη σχετικά με το προφίλ αυτών.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ