Αρχική Οικονομία ΕΣΕΕ: 1.471,60 ευρώ για κατάρτιση 4.000 ανέργων νέων

ΕΣΕΕ: 1.471,60 ευρώ για κατάρτιση 4.000 ανέργων νέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνολικά 4.000 θέσεις κατάρτισης για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 24 ετών, προκήρυξε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων) και η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική και 260 ώρες πρακτική).

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr, ενώ αμέσως μετά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Ε.Ε. φάκελο με τα δικαιολογητικά. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε. είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι/νέες 18-24 ετών, που: 1) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, 2) είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 3) δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα και 4) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.