ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ανέρχεται στα 534 ευρώ για το σύνολο του μήνα,θα εισπράξουν οι επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, οι εργαζόμενοι σε αυτές αλλά και σε όσες πλήττονται και η σύμβαση εργασίας τους παραμένει σε αναστολή. Ειδικά για τους εργαζόμενους, στην περίπτωση που η επιχείρηση προχωρήσει σε άρση της αναστολής της σύμβασης μέσα στο Μάιο λόγω επαναλειτουργίας, θα εισπράξουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που αναλογεί για το διάστημα που ίσχυε μέχρι να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Όπως προβλέπεται σε σχετική υπουργική απόφαση, ειδικά για τις επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντολή του κράτους και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η παραπάνω αναστολή, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Ακόμα και στη περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οι καταγγελίες αυτές θα είναι άκυρες.

Εκ νέου υποβολή αίτησης

Στα 534 ευρώ για όλο το Μάιο ανέρχεται οι αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα εισπράξουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες οι οποίες δεν θα επαναλειτουργήσουν τον τρέχον μήνα.

Το διάστημα από 18/5/2020 έως και 31/5/2020 οι επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές το Μάιο θα πρέπει να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για την παράταση ή την ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους» στο πληροφοριακό σύστημα  «ΕΡΓΑΝΗ»  με την οποία θα δηλώνουν:

  • τη συνέχιση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής (βάσει ΚΑΔ, οριζόμενους από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά),
  • τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή και
  • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του ενοικίου του ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή του κράτους.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι  θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μηχανισμού στήριξης εργαζομένων supportemployees.services.gov.gr, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986  με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους συνεχίζει να είναι σε αναστολή με εντολή του κράτους, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοιού  και για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού. Παράλληλα, θα πρέπει να δηλώσουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία προκειμένου να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο.

Το χρονικό όριο της παράτασης της αναστολής της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 ημέρες και όχι πέρα από τις 31 Μαΐου.

Για παράδειγμα επιχείρηση η οποία επαναλειτουργεί στις 11 Μαίου, μπορεί να παρατείνει την αναστολή της σύμβασης εργασίας έως τις 31 Μαίου, δηλαδή ανώτατο όριο ημερών σε αναστολή 21 ημέρες.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί από 4.6.2020 έως 10.6.2020.

Όπως σημειώνεται στη σχετική υπουργική απόφαση, συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020 δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης  μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, θα πρέπει να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν μπορούν να προχωρήσουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων τους. Οι  επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους μπορούν να προβούν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Το διάστημα 1/6/2020 – 7/6/2020 θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ οι επιχειρήσεις  που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους και προβαίνουν σε παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους .

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικου σκοπού αφορά τα διαστήματα παράτασης αναστολής σύμβασης εργασίας έως και την 31.5.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10.6.2020 έως και 12.6.2020.

Για παράδειγμα μια επιχείρηση που θα επαναλειτουργήσει στις 18 Μαίου και η αναστολή της σύμβασης ενός εργαζόμενου της διαρκεί από 1/5/2020 έως και 17/5/2020 τότε δικαιούται αποζημίωση ειδικού σκοπού για 17 ημέρες, ποσό που αντιστοιχεί σε 302 ευρώ.