Αρχική Οικονομία Είσαι γονέας; Δες εάν δικαιούσαι επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ!

Είσαι γονέας; Δες εάν δικαιούσαι επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν είσαστε γονείς το Dimosio.gr σας ενημερώνει για ένα ακόμη επίδομα που μπορεί να είσαστε δικαιούχοι.

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί ένα πολύ σημαντικό επίδομα σε οικογένειες, με την ονομασία επίδομα «Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».

Σύμφωνα με αυτό, για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Δικαιούχοι Οικονομικής Ενίσχυσης

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,

β) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και

γ) έχουν υποβάλει Αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» (www.anynet.gr)

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

α) στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς,

β) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του,

γ) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του.

Καταβολή Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καθώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου σε καθεστώς αναδοχής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Η καταβολή πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.ΚΑ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με πίστωση σε ενεργό λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ)

Κατηγορίες ποσού οικονομικής ενίσχυσης

1.Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως:

α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €).

β. Για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία, σε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €).

2.Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται κατά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος, που χορηγείται ή δύναται να χορηγηθεί, λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η υπαγωγή του αναδεχόμενου παιδιού στην κατηγορία ποσού για παιδιά με πάθηση τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Αίτηση – Διαδικασία Υποβολής

Ο ανάδοχος γονέας υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής. Για την υποβολή της αίτησης ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο

  • Νόμος 4538/ 2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85).
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ. 31720/2021(ΦΕΚ Β΄2220) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

Ιδιαίτερη θετική αναφορά για το συγκεκριμένο επίδομα κάνει και ο Συνήγορος του Πολίτη σημεώνοντα ότι:

Με την ΚΥΑ Γ.Π. Δ11/οικ.31720/21 ρυθμίστηκε η χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, η οποία πλέον καταβάλλεται σε όλους του αναδόχους, μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Επίσης, με το ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α’ 178/01-10-21), στο πνεύμα των προτάσεων της Αρχής, εισήχθη μια σειρά προβλέψεων για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων από κακοποίηση και παραμέληση στο πλαίσιο της λειτουργίας των Φορέων Παιδικής Προστασίας (άρθρα 4, 5, 6, 7, 9, 10), και διευρύνθηκαν τα ηλικιακά όρια για την αναδοχή, που πλέον διαφοροποιούνται από εκείνα της υιοθεσίας, με την επέκταση του ανώτερου ορίου ηλικίας των αναδόχων στα 75 έτη και της μέγιστης διαφοράς ηλικίας από το αναδεχόμενο άτομο στα 60 έτη (άρθρο 26).