Την έγκριση του έδωσε, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, για την έγκριση σύναψης 83 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 85 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 83 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονικό διάστημα έως 8,9 ή 11 μήνες κατά περίπτωση.

Επίσης ο Υπουργός ενέκρινε και 85 συμβάσεις μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως 1 έτος σε ΟΤΑ & ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Ποιες ειναι οι θέσεις σύμφωνα με τον πίνακα που αναρτήθηκε απο το Υπουργείο Εσωτερικών:

Σημαντική σημείωση:

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009, ή με τις διατάξεις του αρ.6 του ν.2527/1997 και του π.δ. 524/1980, ως ισχύουν.