Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Εφορία: Από «κόσκινο» όλα τα εισοδήματα κάθε φορολογούμενου

Εφορία: Από «κόσκινο» όλα τα εισοδήματα κάθε φορολογούμενου

«Πράσινο φως» για σαρωτικές διασταυρώσεις των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων κάθε φορολογούμενου «άναψε» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις ακόμη και κάτοικοι του εξωτερικού, θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της Εφορίας.

Βάσει του σχετικού σχεδιασμού θα πρέπει να περάσουν από «κόσκινο» τα χρήματα που εισπράττουν από κάθε πηγή όλοι οι πολίτες.

Κοινώς όποιος μπει στο «στόχαστρο» και λάβει την σχετική επιστολή της εφορίας καλείται να υποβάλει από λογαριασμούς νερού και ρεύματος, μέχρι στοιχεία για τα ακίνητα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, αφού οφείλει να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ακρίβεια των δηλωθέντων για την περιουσία του, καθώς και να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο σχετικά με τον τρόπο διαβίωσής του ίδιου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις.

Αν οι ελεγχόμενοι δεν συνεργάζονται με την εφορία θα πληρώνουν πρόστιμο από 1.000 ως 50.000 ευρώ.

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, παρέχει οδηγίες προς τις εφορίες σχετικά με την διαδικασία των ελέγχων.

Φορολογία – Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία – Επιμελητήριο Πέλλας

Περιουσιακά στοιχεία και δαπάνες διαβίωσης

Όπως διευκρινίζεται, οι φορολογούμενοι θα καλούνται με επιστολή της εφορίας να συμπληρώσουν δύο έντυπα.

Το πρώτο είναι το έντυπο με όλα τα διαθέσιμα περιουσιακά τους στοιχεία. Θα παρέχουν αναλυτική κατάσταση των στοιχείων αυτών, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών που σχετίζονται με αυτά.

Ειδικότερα, για την απόδειξη των αναγραφομένων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο φορολογούμενος «υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5.000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά Κ.λπ.).»

» Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο/η φορολογούμενος, ο/η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή χρήσης».

Το δεύτερο έντυπο που καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλλει είναι το ερωτηματολόγιο με τον τρόπο διαβίωσή τους και των υποχρεώσεων τους (δαπάνες κ.ά).

Στο έντυπο αυτό «παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, για τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχόμενα έτη» εξηγεί το υπουργείο.

ΥΠΟΙΚ: «αξιοποιούμε όλα τα στοιχεία»

Όπως εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών «Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προκειμένου να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα, αξιοποιούν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που διαθέτει η υπηρεσία ή μπορεί να συλλεχθεί για τον φορολογούμενο τον/την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη αυτών και το οποίο μπορεί να αφορά κάθε μορφή εσόδων ή δαπανών».

Σκοπός είναι, επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ, «να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση».

Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των επιδιδόμενων δηλώσεων δικαιούται «να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος».

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, αν οι ελεγχόμενοι δεν συνεργάζονται με την εφορία θα πληρώνουν πρόστιμο από 1.000 ως 50.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπόκεινται σε πρόστιμο.

«Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται […] επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή».

Έλεγχος επιτηδευματιών

Με άλλη εγκύκλιο του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων ορίζεται ότι μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις του 2012 (χρήση 2011), των επιτηδευματιών που θα επιλεγούν για έλεγχο στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργούνται (ποσοστό 2%), θα ελεγχθούν και οι δηλώσεις ΦΠΑ των συγκεκριμένων επιτηδευματιών.Οι δηλώσεις των επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% θα ελεγχθούν με βάση την κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίσθηκαν από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Εκτός από τις δηλώσεις, θα ελεγχθούν επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν, αλλά και η ορθή εφαρμογή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

www.in.gr

Δείτε την εγκύκλιο στην online τράπεζα

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις 

Διαβάστε ακόμη:

Νέα Δημοκρατία: «Ο Κασσελάκης ομολογεί ότι επί μήνες κορόιδευε τους πολίτες»

Με αφορμή την ανάρτηση του κ.Κασσελάκη στα μέσα κοινωνικής...

Στενεύουν τα περιθώρια για την επανεκλογή της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Σύμφωνα με το Politico, οι φιλελεύθεροι της ΕΕ καταρρέουν και...

Κινεζικός πύραυλος έπεσε πάνω σε σπίτια μετά την εκτόξευση του (βίντεο)

Ο πύραυλος έθεσε σε τροχιά ένα τηλεσκόπιο ακτίνων X...

Ποιες είναι οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, όπου η αποχή έφτασε το...

Ενημερωτικό Δελτίο

Νέα στρατηγική του Netflix: Προσφέρει δωρεάν πακέτο για αύξηση χρηστών

Οι συνδρομητές του Netflix στη Γερμανία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης μπορούν να διαθέτουν προσφορά για ένα δωρεάν πακέτο, σύμφωνα με αναφορές του...

Η νέα Σταδίου: Τα projects που αλλάζουν όψη στην Αττική

Η Σταδίου στην Αθήνα, ένας ιστορικός δρόμος που κατάφερε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, τώρα βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης και ανακαίνισης....

Ποιες είναι οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, όπου η αποχή έφτασε το 60%, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καλείται να προωθήσει άμεσα τις αναγκαίες κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές αφορούν...

Άνοδος στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης

Η μικρή πτώση που υπήρξε μετά το Πάσχα δεν ήταν για πολύ, μιας και τις τελευταίες 12 ημέρες υπάρχει μια σταθερή άνοδος στις ...