Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Εκπτωση 50% στις εισφορές για πάνω από 40 έτη ασφάλισης

ΕΦΚΑ: Εκπτωση 50% στις εισφορές για πάνω από 40 έτη ασφάλισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έκπτωση 50% στις εισφορές χιλιάδων μηχανικών, δικηγόρων, γιατρών και ασφαλισμένων στον πρ. ΟΑΕΕ που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και συνεχίσουν την εργασία του προβλέπει υπουργική απόφαση. Αντίστοιχη θα είναι και η μείωση της ανταποδοτικής σύνταξης για τα έτη που καταβάλλονται “μισές” εισφορές.

Προσοχή όμως, η έκπτωση δεν ισχύει για τις εισφορές υγείας.

Αναλυτικά, τη δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 50% αποκτούν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ήδη συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και συνεχίζουν να εργάζονται. Πρόκειται κυρίως για μηχανικούς – εργολήπτες, γιατρούς και δικηγόρους που διατηρούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα παρ’ ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης. Η διάταξη προβλέπεται στον γνωστό νόμο Κατρούγκαλου και χθες, δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση από τον αρμόδιο υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο.
Η μείωση αφορά μόνο τον κλάδου σύνταξης (κύρια, επικουρική ή και εφάπαξ) και όχι τον κλάδο υγείας για τον οποίο οι εισφορές θα εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ακέραιο. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή μειωμένων κατά 50% εισφορών, είναι η συμπλήρωση συνολικά 40 ετών ασφάλισης.

Η συμπλήρωση 40ετίας κρίνεται αυτοτελώς ανά κλάδο:

1. Για τον κλάδο κύριας ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. (20%) μετράνε:
* Χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Ειδικά για το πρ. ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης σε αυτό, ανεξάρτητα εάν αφορά σε χρόνο ασφάλισης μισθωτού ή ελεύθερου επαγγελματία. Δεν μετράει ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές ή ο χρόνος για τον οποίο “τρέχει” ρύθμιση, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, η ρύθμιση οφειλών εξετάζεται αυτοτελώς.
* Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.
* Πλασματικοί χρόνοι, που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγοραστεί. Εάν ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί εξαγορά 4 ετών και μέχρι την αίτηση έχει εξαγοράσει 18 μήνες, λαμβάνονται υπόψη οι 18 μήνες. Χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά δεν λαμβάνονται υπόψη.
* Διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.


2. Για τον κλάδο επικούρισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (7%) μετράνε:

* Χρόνος πραγματικής ασφάλισης και χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε.
* Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές
* Πλασματικοί χρόνοι με εξαγορά

* Διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές


3. Για τον κλάδο εφάπαξ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (4%) μετράνε:

* Χρόνος πραγματικής ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και χρόνος που εξαγοράστηκε.
* Διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.
Εφόσον πληρούνται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 40 ετών ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ ή/και το ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, ώστε η ασφάλισή του να συνεχιστεί καταβάλλοντας μειωμένη εισφορά κατά 50% για τα επόμενα έτη.
Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 και δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς μείωση, σύμφωνα με την απόφαση, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφιστούν με τις εισφορές επόμενων μηνών.
Η κατώτατη νέα μειωμένη εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης ορίζεται στα 58,6 ευρώ και η ανώτατη μειωμένη εισφορά σε 586,08 ευρώ το μήνα.
Για τα χρόνια που θα καταβάλλεται η μειωμένη εισφορά, θα υπολογιστεί μόνο το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης και μόνο για το ποσό του εισοδήματος για το οποίο έχει πραγματικά καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά.
Έτσι, για παράδειγμα ασφαλισμένος με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ, επιλέγει να υπαχθεί στην κοινοποιούμενη ρύθμιση για το 2018. Ο εν λόγω ασφαλισμένος καταβάλει για κύρια σύνταξη εισφορές ύψους 200, δηλαδή καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές επί εισοδήματος ύψους 1.000 ευρώ το μήνα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, ως μηνιαίες αποδοχές θα ληφθεί υπόψη το ποσό του μειωμένου εισοδήματος, δηλαδή το ποσό των 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αναπλήρωσης για τα έτη μετά την 40ετία, είναι 2%.
Συνεπώς, εάν μέχρι 31/12/2017 το άθροισμα των συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και για το έτος 2018 καταβληθούν εισφορές υπολογιζόμενες επί εισοδήματος ύψους 12.000 ευρώ (1.000Χ12), τότε οι συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, διαμορφώνονται σε 583,33 (100.000 + 12.000)/192 μήνες (μήνες ασφάλισης από 2002 έως και 2017). Άρα το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 261,33 ευρώ (44,80%Χ583,33).
Η διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά και στους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι υπάγονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, ως προς τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, προερχόμενος από το ΕΤΑΑ, άνω 5ετίας, που απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, με ετήσιο εισόδημα με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους 18.000 ευρώ καταβάλλει μηνιαία εισφορά, μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 (μεταβατικές ρυθμίσεις), ύψους 211,12 ευρώ μηνιαίως για την κύρια ασφάλιση. Εφόσον ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, η μηνιαία εισφορά ύψους 211,12 ευρώ μειώνεται περαιτέρω κατά 50% και θα καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ύψους 105,56 ευρώ μηνιαίως.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Η ρύθμιση δεν αφορά τις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων (ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας), οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 40 έτη ασφάλισης με χρόνο που διανύθηκε μετά τη συνταξιοδότηση.