Αρχική Εποχικοί Δήμος Πειραιά: 118 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

Δήμος Πειραιά: 118 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 118 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά.

Οι θέσεις:

  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (16 θέσεις)
  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -χωρίς κάρτα ψηφιακού
    ταχογράφου (14 θέσεις)
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – γερανοφόρων, καλαθοφόρων (2 θέσεις)
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – µηχανοκίνητων σαρώθρων (2 θέσεις)
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – εκσκαφέων, φορτωτών (1 θέση)
  • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (2 θέσεις)
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(81 θέσεις)

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ([email protected]) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, από 06-11-2020 έως και 16-11-2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.