Αρχική Εποχικοί ΔΕΗ: 259 συμβάσεις 8μηνης διάρκειας στην Δυτική Μακεδονία – Αιτήσεις

ΔΕΗ: 259 συμβάσεις 8μηνης διάρκειας στην Δυτική Μακεδονία – Αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη 259 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Τηλέφωνο: 24630 52218, 24630 52437
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 / 2020
(ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά
και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο της ΔΛΚΔΜ κα
Κατερίνα Ναούμ ([email protected]) και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ.επικ.2463052218) ή κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικ. 2463052437).
Σημειώνεται ότι η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή αποτελεί την ύστατη
και μόνο επιλογή για λόγους αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας υγείας και
προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός υποψηφίων σε ταχυδρομεία λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών μέτρων περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Σε περίπτωση που, λόγω των τρέχουσων συνθηκών, δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων σύμφωνα με την Ανακοίνωση δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ότι εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού COVID-19. Στην υπόψη υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος θα αναγράφει ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά δεν δύναται να προσκομίσει.
Εξαίρεση αποτελεί η επαγγελματική άδεια και ο βασικός τίτλος σπουδών, τα οποία εφόσον
ζητούνται ως απαιτούμενα στην Ανακοίνωση, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τον
υποψήφιο προκειμένου να προσληφθεί.
Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εμπροθέσμως των απαιτούμενων
δικαιολογητικών σε καμία περίπτωση δεν αίρει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της
σχετικής Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Εορδαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr)· και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση  Θέσεις Εργασίας – Έκτακτο Προσωπικό.
Δείτε την προκήρυξη εδώ