Αρχική Δήμοι Aυτός ο Δήμος προσλαμβάνει συνεργάτες με μισθό 17.086 ευρώ

Aυτός ο Δήμος προσλαμβάνει συνεργάτες με μισθό 17.086 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δήμος Πειραιά προσλαμβάνει επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη δύο θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν την εκτέλεση του έργου του έργου “Harmonia” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Horizon 2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στο δήμο Πειραιά

 • Επιστημονικοί συνεργάτες (2 θέσεις)

Η αμοιβή

Η συνολική αµοιβή για την χρονική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης έργου προσδιορίζεται σε 7,43 Ανθρωποµήνες µε συνολικό ποσό αµοιβής 17.086€ περιλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Η συνολική αµοιβή για την χρονική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης έργου προσδιορίζεται σε 4,95 ανθρωποµήνες συνολικού ποσού αµοιβής 11.390 € περιλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 4. Να µην είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
 5. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, λόγω καταδίκης
 6. Να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται Υπόδειγµα).
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σηµείωµα
 4. Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες.
 5. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας
 6. Πιστοποιητικό απόδειξης της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτηµα µε τίτλο «Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης».
 7. Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτηµα µε τίτλο «Τρόπος Απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ».

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail
[email protected] µε θέµα Αίτηση Σμε για το έργο Harmonia, από 14- 03-2023 έως και 23-03-2023.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ