Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 10 άτομα στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

ΑΣΕΠ: 10 άτομα στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν.2190/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην  διεύθυνση:

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης,  Βασ. Όλγας 68τκ 54642 Θεσσαλονίκη,

από 22/04/2021 έως και 04/05/2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

“Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2021”

“Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία έκδοσης 02-12-2019”

“Ειδικό Παράρτημα  (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 17-9-2020”

“Ειδικό Παράρτημα  (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 7-12-2020”

Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6