ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις δύο υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν το νέο, έκτακτο πλαίσιο στην αγορά εργασίας αποκαλύπτει σήμερα το DIMOSIO.GR. Οι υπουργικές αποφάσεις περιγράφουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών που κάνουν χρήση των ευεργετικών ρυθμίσεων λόγω κορονοϊού, αλλά και τα νέα όπλα που βάζουν στη φαρέτρα τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό…στραγγαλισμό λόγω της υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ΚΥΑ αναμένεται να δημοσιευθούν σύντομα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το 10% θα εργάζεται με τηλεεργασία

Στην πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τον αριρθμό των εργαζόμενων που μπορούν να απασχοληθούν με την μορφή τηλεργασίας όταν έχει γίνει αναστολή των συμβάσεων. Έτσι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή. Φυσικά, οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Τι ισχύει με το καθεστώς ασφαλούς λειτουργίας

Στην ίδια απόφαση ξεκαθαρίζεται και το νέο σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Σύμφωνα με τον νέο καθεστώς κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, ενώ ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

Μεταφορά προσωπικού σε άλλη επιχείρηση

Τέλος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, κάθε εργοδότης ο οποίος, στο πλαίσιο του ότι η επιχειρηματική δραστηριότητά του πλήττεται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ή του ότι τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, θα μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, και για όσο χρόνο υπάγεται στους σχετικούς ΚΑΔ. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι εργοδότες που θα αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις θα πρέπει να διατηρήσουν το ίδιο προσωπικό και να μην προβούν σε απολύσεις.

Η δήλωση των εργοδοτών για τη μείωση του μισθώματος και τις αναστολές συμβάσεων

Στην δεύτερη υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει επίσης ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες α)των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεωνή β) που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους,υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα έως 10/4/2020:

  • την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,
  • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,
  • τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
  • τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • ότι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών,
  • τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
  • τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτώντων οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων,είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ