Αρχική Εποχικοί ΑΕΠΠ: Προσλήψεις για 11 μέλη στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΕΠΠ: Προσλήψεις για 11 μέλη στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προκηρύσσει την επιλογή έντεκα (11) μελών. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ανακοίνωση

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 5 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.