Αρχική Συμβασιούχοι 9 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

9 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοίνωσε νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 9 προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττική», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 24 μήνες.

Οι θέσεις:

  • Στέλεχος ΠΕ, Συντονιστής Πράξης-Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου (1)
  • Στελέχη ΠΕ/ΤΕ, Επιστημονικό Προσωπικό, Πληροφορικής / 1 ανά Περιφερειακή Ενότητα (8)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κα Αγγελική Γαλιατσάτου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2063 629).

Δείτε την προκήρυξη εδώ: proslipseis