Αρχική Εποχικοί 7 εξωτερικοί συνεργάτες στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

7 εξωτερικοί συνεργάτες στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής “συνεργάτες”, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας.

Πρόκειται για δυο προσκλήσεις 5 για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 2 για την την ανάπτυξη και την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας όπου οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.

Κάντε την αίτηση σας εδώ & εδώ