Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Χατζηγεωργίου: Ποιους αφορά και τι επιδοτείται στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

Χατζηγεωργίου: Ποιους αφορά και τι επιδοτείται στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από σήμερα 1 Οκτωβρίου ενεργοποιείται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 4726/2020 στο άρθρο 28.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας,  με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας,  ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020.

Το πρόγραμμα σίγουρα αποτελεί μία ανάσα για όσες επιχειρήσεις θέλουν να αποκτήσουν νέο προσωπικό και ενδεχομένως θα βοηθήσει στο φρενάρισμα της αύξησης του ποσοστού ανεργίας. Βέβαια όπως έχει τονιστεί και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών , δεν προβλέπει κάποιο κίνητρο για τους υπάρχοντες εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν υπάρχει κάποιου είδους επιδότηση για αυτούς.

Ας δούμε όμως μερικά από τα βασικά στοιχεία της εγκυκλίου του υπουργείου εργασίας:

Τι αφορά : Η επιδότηση αφορά την πρόσληψη νέων εργαζομένων από την επιχείρηση μερικής ή ολικής απασχόλησης. Ο νέος εργαζόμενος που θα προσληφθεί , θα πρέπει να μην έχει ενεργή σύμβαση εργασίας σε άλλη επιχείρηση , καθώς επίσης και να μην είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούμενη επιχείρηση μέχρι ένα μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής.

Τι επιδοτείται: Οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τον εργαζόμενο στο σύνολο τους ( αναλογία εργοδότη και εργαζόμενου ) για έξι μήνες, ανεξαρτήτως ύψους μισθού. Επιπλέον αν ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή έχει ενεργή κάρτα ανεργίας για πάνω από ένα έτος, υπάρχει επιπλέον μηνιαία επιδότηση στην επιχείρηση ύψους 200 ευρώ.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν:  Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει  τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων: Οι εντασσόμενες επιχειρήσεις για το διάστημα των έξι μηνών που διαρκεί το πρόγραμμα δεν θα μπορούν να απολύσουν το επιδοτούμενο εργαζόμενο, παρά μόνο αν προκύψει σπουδαίος λόγος που οφείλετε στον εργαζόμενο. Επιπλέον δεν μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση εργασίας του. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία , ούτε μπορεί να μπει σε προσωρινή αναστολή, μπορεί όμως να εργαστεί με τηλεργασία.

Μετά το πέρας των έξι μηνών η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεργασία με τον επιδοτούμενο εργαζόμενο, έχει όμως το δικαίωμα να το κάνει χωρίς να προκύπτουν περεταίρω υποχρεώσεις.

Επιπλέον υποχρεώσεις: Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό μέσου όρου εργαζομένων το εξάμηνο που διαρκεί το πρόγραμμα , σε σχέση με τον μέσο όρο εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά των αριθμό των επιδοτούμενων εργαζομένων. Μείωση Μ.Ο εργαζομένων δεν θεωρείτε η οικειοθελής αποχώρηση εργαζόμενου, η αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Επίσης η επιχείρηση πρέπει καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη ή να έχει ρυθμισμένες οφειλές.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα:

  1. Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά που θα αναγράφεται ο εργαζόμενος που θέλουμε να προσληφθεί μέσω του προγράμματος.
  2. Στην αίτηση γίνονται οι σχετικές Υ/Δ περί τήρησης των σχετικών απαιτούμενων προϋποθέσεων.
  3. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διασταυρώνει ότι ο εργαζόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις να μπει στο πρόγραμμα.
  4. Λαμβάνεται το σχετικό αποδεικτικό περί έγκρισης του προγράμματος.
  5. Έως το πολύ την επόμενη ημέρα της έγκρισης, υποβολή του εντύπου πρόσληψης του εργαζόμενου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις τα ωφελούμενα ποσά θα βεβαιώνονται με τις ανάλογες προσαυξήσεις , ενώ παράλληλα θα υπάρχουν κυρώσεις περί ψευδούς Υ/Δ .

Ηλίας Χατζηγεωργίου|Φοροτεχνικός
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.