Αρχική Παιδεία Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς απο το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς απο το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2020 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:
1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές
σπουδές.
3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του
Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται
από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2
για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις
λοιπές γλώσσες.
4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και
ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των
Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours
για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut
(1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την
31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν
να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των
28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991.
6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας
προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για
σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2020, μετά την οποία καμία
αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται
μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Αναλυτικότερα:
48ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη ακ. έτους 2020-2021