Αρχική Εποχικοί 30 υδρονομείς στο Δήμο Βιάννου

30 υδρονομείς στο Δήμο Βιάννου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) υδρονοµέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Βιάννου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας.
  2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Πιστοποιητικό Γέννησης
  5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
  1. Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση των υποψηφίων στην  οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
  1. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  2. Αντίγραφο Λογαριασµού Τραπέζης
  3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  1. ∆ηµοτική Ενηµερότητα

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, δηλαδή από 11-04-2018 έως και 20-04-2018.